Velkommen

Jeg hedder Ninna Sonne Nielsen, og jeg er født i 1977. Jeg har arbejdet på advokatkontorer siden 2003 – dels i Holbæk, men fortrinsvis i Kalundborg. Jeg startede mit eget advokatkontor i 2015. Jeg er gift og min mand og jeg har 2 børn. Jeg har en evne til at præsentere de juridiske problemstillinger på en måde, så det er til at forstå. Jeg forklarer den juridiske del af sagen - med almindelige ord og konkrete eksempler - så du får overblik over, hvad det i virkeligheden betyder.

1. møde med mig er altid gratis og uforpligtende

På det første møde vurderer jeg din situation og vi drøfter hvordan sagen kan fortsætte og hvad det vil koste. Du kender således sagens muligheder og pris, før du beslutter dig for, om det kan betale sig at smide penge efter sagen. Jeg vil naturligvis i videst muligt omfang søge fri proces/retshjælpsforsikringsdækning til sagen, så omkostningerne for dig bliver så små som muligt. Hvis du efter første møde bestemmer dig for, at du ikke vil gå videre med sagen i samarbejde med mig, så får du ingen regning fra mig.

Jeg har mødelokaler på mit kontor i Kalundborg. Jeg har også mulighed for at afholde møde i Højby, Odsherred. Herudover kan jeg afholde møde hos dig, hvis du har vanskeligt ved at komme til møde hos mig.
Jeg afholder gerne møder uden for almindelig kontortid, således at du ikke behøver tage fri fra arbejde for at mødes med mig.
Da jeg også holder møde ude af huset, er det ikke sikkert, at jeg er på kontoret i kontortiden. Så ring eller send en mail for aftale om møde, så du ikke får forgæves. Når jeg er på kontoret i Kalundborg er døren åben, og du må meget gerne kigge indenfor – måske kan vi holde 1. møde med det samme.

Arbejdsområder:

 

Gældssanering

Jeg er en af skifteretten i Holbæks faste medhjælpere i gældssanering, og har indgående kendskab til reglerne vedrørende gældssanering.
Gældssanering ansøges via blanket, som findes på rettens hjemmeside. Jeg er ikke involveret i forbindelse med udarbejdelse og fremsendelse af ansøgning om gældssanering til retten.Link til blanket
Når retten har modtaget ansøgning om gældssanering, indkalder retten ansøger til et møde. Hvis retten efter mødet indleder sag om gældssanering, sender retten sagen til en af sine faste medhjælpere.
Det er som udgangspunkt staten, der dækker udgifterne til at jeg, som skifterettens medhjælper, indhenter de nødvendige oplysninger m.v. og udarbejder gældssaneringsforslag i samarbejde med ansøger.
Min rolle under sagen er at være rettens forlængede arm, og ikke rådgiver for ansøger.

Skilsmisse

Jeg er autoriseret bobehandler, udnævnt af Justitsministeriet til behandling af offentligt skifte/bodeling.
Skifte indledes ved at den ene ægtefælle, via blanket på rettens hjemmeside, anmoder retten om hjælp til skifte af boet. Det koster en mindre retsafgift.Link til blanket
Når retten har modtaget anmodning om hjælp til skifte, indkalder retten ægtefællerne til et møde. Hvis retten efter mødet bestemmer sig for at overlevere sagen til bobehandler, sender retten sagen til en af retskredsens bobehandlere.
Det er ægtefællerne, der i fællesskab skal betale for bobehandlers behandling af sagen, men hvis man opfylder betingelserne for fri proces, betaler den frie proces bobehandlers behandling af sagen. Men den frie proces betaler ikke for de eventuelle vurderinger, der indhentes under sagen, eksempelvis af ejendom eller virksomhed. Der kan ikke søges retshjælpsforsikringsdækning til bodeling, da bodeling er generelt undtaget fra retshjælpsforsikringsdækning.
Min rolle under sagen er at arbejde for boets deling, og jeg er ikke rådgiver for hverken den ene eller den anden ægtefælle under skiftet.

Bopæl/forældremyndighed

Der kan søges retshjælpsforsikringsdækning til en retssag om bopæl, men ikke til en retssag om forældremyndighed. Men der kan dog søges fri proces til en sag om forældremyndighed, hvis man opfylder betingelserne herfor.

Personskadeerstatning

Jeg har arbejdet med personskade siden 2003, og har omfattende erfaring med opnåelse af erstatning i forbindelse med arbejdsskader, patientskader, faldulykker samt trafikulykker.
Ved trafikulykker er der i øvrigt praksis for, at modpartens forsikringsselskab betaler en del af omkostningerne til advokat, uden at det påvirker størrelsen af din erstatning. Hvis sagen udvikler sig til en retssag, kan der endvidere søges fri proces/retshjælpsforsikringsdækning til omkostningerne ved retssagen.

Private tvister

Der er mulighed for at søge friproces/retshjælpsforsikringsdækning til private tvister, og der er også, ved mindre tvister, muligheder for at søge hjælp til betaling af min regning efter reglerne om offentlig retshjælp.

Tvangsfjernelse

Når kommunen har indstillet til Børn og Unge-udvalget at der skal ske tvangsfjernelse, eller at samværet skal ophøre, er kommunen forpligtet til at betale for advokatbistand til forældrene og barnet over 12 år. Det samme er tilfældet ved prøvelse af en formandsbeslutning om akut fjernelse af barnet eller den unge. Udgifterne til min behandling af sagen betales derfor af kommunen.

Priser

Se under de enkelte arbejdsområder. Herudover kan jeg oplyse følgende:

Fri proces/retshjælpsforsikringsdækning

Jeg søger i videst muligt omfang fri proces/retshjælpsforsikring til sagen, så dine omkostninger i forbindelse med sagen bliver så små som muligt. Hvis man har en retshjælpsforsikring, er det den, man skal søge, og ikke fri proces. Man kan søge retshjælpsforsikringsdækning uanset hvor meget man tjener, men forsikringen har typisk en selvrisiko.
Hvis man ingen retshjælpsforsikring har, kan man søge fri proces, hvis man opfylder de økonomiske betingelser.
Der skal imidlertid være en retssag, der er anlagt ved retten eller kan anlægges ved retten, før der kan søges. Er sagen endnu ikke så langt, at den er blevet til en retssag, kan man søge offentlig retshjælp, hvis man opfylder de økonomiske betingelserne for fri proces.
Hvis man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal man i øvrigt ikke betale selvrisiko på sin retshjælpsforsikring.

Offentlig retshjælp

Hvis der ikke kan søges fri proces/retshjælpsforsikringsdækning til sagen, så kan jeg måske afregne salær for min rådgivning efter reglerne om offentlig retshjælp, således at staten betaler en del af mit salær. Dette gør sig kun gældende i meget små sager, og det forudsætter, at man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Timepris

Min timepris er kr. 2.500 incl. moms.
Når det er muligt, giver jeg et overslag over sagens samlede pris, inden jeg påbegynder arbejdet.
Jeg afregner månedsvis, således at påvirkningen af privatøkonomien bliver fordelt ud over mindst det antal måneder, som sagen varer.
Særligt ved personskade
Ved personskadeerstatning kan det ofte aftales, at størstedelen af mit salær først betales, når der kommer erstatningspenge i sagen.

Oprettelse af dokumenter:

 

Fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte en ny lov i kraft, som gør det muligt at registrere en fremtidsfuldmagt, som bestemmer hvem, der skal varetage ens interesser – økonomisk eller personlig eller begge dele – hvis man, af helbredsmæssige årsager – svækkelse, demens eller andet – ikke længere selv måtte være i stand til det.

Fremtidsfuldmagten oprettes for at et formelt værgemål ikke skal blive nødvendigt. Fremtidsfuldmagten er en løsning, som i højere grad end det traditionelle værgemål med en professionel værge sikrer, at fuldmægtigen træffer de beslutninger, som fuldmagtsgiveren selv ville have truffet, fordi fuldmagtshaveren bedre kender fuldmagtsgiveren og dennes grundlæggende værdier og holdninger.

Fuldmagten skal registreres og underskrives på tinglsyning.dk og efterfølgende vedstås for Notaren. Det koster 300 kr. i gebyr at vedstå fremtidsfuldmagten for Notaren. Notaren viderefører derefter fremtidsfuldmagten til Statsforvaltningen, som opbevarer fuldmagten i ”sovende tilstand” indtil fremtidsfuldmagten måske skal bruges – i fremtiden.

Det er fuldmagtsgiveren eller fuldmægtigen, som kan bede om at fuldmagten aktiveres. Det koster et gebyr til det offentlige at bede om at fuldmagten aktives. Gebyret skal betales på det tidspunkt, hvor der anmodes om, at fuldmagten aktiveres.

Det er et led i processen for aktivering af fuldmagten, at fuldmagtsgiverens egen læge udarbejder en helbredsmæssig vurdering af fuldmagtsgiveren. Det er altså en lægelig vurdering, der skal ligge til grund for aktivering af fuldmagten.

Der kan ikke søges retshjælpsforsikringsdækning eller fri proces til oprettelse af en fremtidsfuldmagt. Der kan heller ikke søges hjælp til betaling af en del af omkostningerne efter reglerne om offentlig retshjælp. Prisen for oprettelse af en sædvanlig fremtidsfuldmagt udgør 4.500 kr. incl. moms. Herudover skal man påregne et gebyr på 300 kr. i forbindelse med vedståelse af fremtidsfuldmagten for Notaren.

 

Testamente

Der kan ikke søges retshjælpsforsikringsdækning eller fri proces til udarbejdelse af testamente. Der kan heller ikke søges hjælp til betaling af en del af omkostningerne efter reglerne om offentlig retshjælp.
Prisen for oprettelse af et sædvanligt testamente udgør kr. 4.500 incl. moms. Herudover skal man påregne gebyr kr. 300 i forbindelse med testamentets underskrift for Notaren.

Ægtepagt

Der kan ej heller søges nogen former for hjælp til betaling af en del af regningen i forbindelse med oprettelse af ægtepagt. Prisen for oprettelse af en sædvanlig ægtepagt udgør kr. 4.500 incl. moms. Herudover skal man påregne tinglysningsafgift, plus eventuelle yderligere afgifter til det offentlige – afhængigt af indholdet af ægtepagten.

Samejeoverenskomst

Der kan ej heller søges nogen former for hjælpe til betaling af en del af regningen i forbindelse med oprettelse af samejeoverenskomst. Prisen for en sædvanlig samejeoverenskomst er kr. 4.500 incl. moms. Man skal sædvanligvis ikke påregne gebyrer m.v. herudover, medmindre man måtte ønske tinglysning af samejeoverenskomsten.

 

Forsikringsforhold og klageadgang

Jeg er som advokat beskikket af justitsministeriet i Danmark, og jeg er medlem af Advokatsamfundet. Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i Codan under police nr. 900 437 5189, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokat Ninna Sonne er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Ninna Sonne uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Advokat Ninna Sonne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Ninna Sonne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Ninna Sonne, kan du klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk Sammesteds kan klages over advokatens adfærd.

Persondata Klik her